Cukrovarská 2
075 01 Trebišov
Zákaznícka linka
056 333 8000
e-max@e-max.sk
poruchy@e-max.sk

Nariadenia a zákony


E-MAX INTERNET & IT s.r.o.

 1. Minimálna rýchlosť je pre službu internetového prístupu poskytovanú prostredníctvom:
  • optickej technológie rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenom Účastníckom programe mohla byť zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti je pre účastnícky program služby internetového prístupu pri FTTH a FTTB optickej technológie rovná hodnote maximálnej rýchlosti nižšieho účastníckeho programu služieb v rovnakej technológii a v prípade najnižšieho účastníckeho programu služieb je hodnota minimálnej rýchlosti 25 percent z maximálnej rýchlosti v danom účastníckom programe služieb internetového prístupu.
  • bezdrôtovej technológie rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenom účastníckom programe mohla byť zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti je pre účastnícky program služby internetového prístupu pri Wifi standard bezdrôtovej technológie rovná hodnote maximálnej rýchlosti nižšieho účastníckeho programu služieb v rovnakej technológii a v prípade najnižšieho účastníckeho programu služieb je hodnota minimálnej rýchlosti 20 percent z maximálnej rýchlosti v danom účastníckom programe služieb internetového prístupu.
 2. Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k službe internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej maximálnej rýchlosti.
 3. Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach cenníka uvedená ako rýchlosť prijímania a odosielania dát. Maximálna rýchlosť je zároveň proklamovanou rýchlosťou. Maximálna rýchlosť účastníckeho programu služby poskytovanej v redukovanom profile je na úrovni 70 percent rýchlosti komunikovanej ako maximálna rýchlosť pre daný program služby.
 4. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.
 5. Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade prijímania dát ako množstvo prijatých dát a v prípade odosielania dát ako množstvo odoslaných dát).
 6. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu – jitter a stratovosť paketov) čím viac Účastníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Rýchlosť prístupu do internetu môže v prípade Účastníkov využívajúcich službu Televízie závisieť od využívanej šírky pásma službou Televízie. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.
 7. V prípade, ak služba obsahuje voľný objem dát, po vyčerpaní ktorých je rýchlosť dátových prenosov znížená ako aj v prípade zníženia rýchlosti pri uplatnení FUP, v dôsledku zníženia rýchlosti je možné ďalej využívať len dátovo nenáročné internetové stránky a aplikácie, sťahovať obsahy s malým objemom dát. Prehliadanie a sťahovanie multimediálnych súborov bude v závislosti od ich parametrov a nastavenia sťažené až znemožnené. Uplatnenie agregácie má za následok zníženie maximálnej okamžitej rýchlosti.
 8. Prostriedky nápravy dostupné spotrebiteľom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej odchýlky od vyššie uvedených parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach. Spotrebiteľ môže uplatniť uvedené prostriedky nápravy aj pri veľkých trvajúcich alebo opakujúcich odchýlkach skutočného výkonu služby internetového prístupu, pokiaľ ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy.
 9. Počet zákazníkov zapojených do rovnakého uzla – zákazníci na jednom uzle zdieľajú určitú šírku prenosového pásma. Čím viac zákazníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Pri Maximálnej rýchlosti pri programe e-max basic (50 Mbit/s) je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 26,7 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 1,9 minúty, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 3,2 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 0,8 sekundy.
 10. Pri bežne dostupnej rýchlosti 35 Mbit/s (70% z Maximálnej rýchlosti) pri programe služby e-max basic je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 38,1 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 2,7 minút, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 4,6 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 1,1 sekúnd.
 11. Informácie uvádzané v súvislosti s Nariadením sa uplatnia aj na ostatné programy internetového prístupu, ktorých podmienky sú upravené v cenníku služieb Internet.

Jozef Pirčák, e-max

 1. Minimálna rýchlosť je pre službu internetového prístupu poskytovanú prostredníctvom:
  • optickej technológie rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenom Účastníckom programe mohla byť zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti je pre účastnícky program služby internetového prístupu pri FTTH a FTTB optickej technológie rovná hodnote maximálnej rýchlosti nižšieho účastníckeho programu služieb v rovnakej technológii a v prípade najnižšieho účastníckeho programu služieb je hodnota minimálnej rýchlosti 25 percent z maximálnej rýchlosti v danom účastníckom programe služieb internetového prístupu.
  • bezdrôtovej technológie rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenom účastníckom programe mohla byť zriadená. Hodnota minimálnej rýchlosti je pre účastnícky program služby internetového prístupu pri Wifi standard bezdrôtovej technológie rovná hodnote maximálnej rýchlosti nižšieho účastníckeho programu služieb v rovnakej technológii a v prípade najnižšieho účastníckeho programu služieb je hodnota minimálnej rýchlosti 20 percent z maximálnej rýchlosti v danom účastníckom programe služieb internetového prístupu.
 2. Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k službe internetového prístupu. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z príslušnej maximálnej rýchlosti.
 3. Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 19:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach cenníka uvedená ako rýchlosť prijímania a odosielania dát. Maximálna rýchlosť je zároveň proklamovanou rýchlosťou. Maximálna rýchlosť účastníckeho programu služby poskytovanej v redukovanom profile je na úrovni 70 percent rýchlosti komunikovanej ako maximálna rýchlosť pre daný program služby.
 4. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.
 5. Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade prijímania dát ako množstvo prijatých dát a v prípade odosielania dát ako množstvo odoslaných dát).
 6. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu – jitter a stratovosť paketov) čím viac Účastníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Rýchlosť prístupu do internetu môže v prípade Účastníkov využívajúcich službu Televízie závisieť od využívanej šírky pásma službou Televízie. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.
 7. V prípade, ak služba obsahuje voľný objem dát, po vyčerpaní ktorých je rýchlosť dátových prenosov znížená ako aj v prípade zníženia rýchlosti pri uplatnení FUP, v dôsledku zníženia rýchlosti je možné ďalej využívať len dátovo nenáročné internetové stránky a aplikácie, sťahovať obsahy s malým objemom dát. Prehliadanie a sťahovanie multimediálnych súborov bude v závislosti od ich parametrov a nastavenia sťažené až znemožnené. Uplatnenie agregácie má za následok zníženie maximálnej okamžitej rýchlosti.
 8. Prostriedky nápravy dostupné spotrebiteľom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej odchýlky od vyššie uvedených parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach. Spotrebiteľ môže uplatniť uvedené prostriedky nápravy aj pri veľkých trvajúcich alebo opakujúcich odchýlkach skutočného výkonu služby internetového prístupu, pokiaľ ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy.
 9. Počet zákazníkov zapojených do rovnakého uzla – zákazníci na jednom uzle zdieľajú určitú šírku prenosového pásma. Čím viac zákazníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Pri Maximálnej rýchlosti pri programe e-max basic (50 Mbit/s) je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 26,7 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 1,9 minúty, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 3,2 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 0,8 sekundy.
 10. Pri bežne dostupnej rýchlosti 35 Mbit/s (70% z Maximálnej rýchlosti) pri programe služby e-max basic je možné stiahnuť HD video o veľkosti 10 GB za 38,1 minút, video v SD kvalite o veľkosti 700 MB za 2,7 minút, textový súbor alebo prezentáciu o veľkosti 20 MB za 4,6 sekúnd, zvukový MP3 súbor o veľkosti 5 MB za 1,1 sekúnd.
 11. Informácie uvádzané v súvislosti s Nariadením sa uplatnia aj na ostatné programy internetového prístupu, ktorých podmienky sú upravené v cenníku služieb Internet.

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou E-MAX INTERNET & IT s.r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje Poskytovateľa
Obchodné meno: E-MAX INTERNET & IT s.r.o.
Sídlo: Cukrovarská 2, 07501 Trebišov
IČO: 36 659 142, IČ DPH: SK 2022222752, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. Sro, Vložka číslo: 18502/V

2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť E-MAX INTERNET & IT s.r.o. poskytuje širokú škálu elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o ponúkaných službách sú k dispozícii v Zákazníckom centre a na webovom sidle www.e-max.sk, v hlavnom menu INTERNET, DIGITÁLNA TELEVÍZIA, TELEFÓN a SLUŽBY.

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi E-MAX INTERNET & IT s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 3 kalendárne mesiace.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby, servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, dostupné v cenníku na tejto webovej stránke v hlavnom menu INTERNET, DIGITÁLNA TELEVÍZIA, TELEFÓN a SLUŽBY.

5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Poskytovateľ neponúka žiadne servisné služby okrem služieb spojených s odstránením porúch pripojenia k internetu a digitálnej televízii a servisu koncového zariadenia zakúpeného/prenajatého od Poskytovateľa, prípadne partnerskej organizácie Poskytovateľa.

7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou E-MAX INTERNET & IT s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

10. Informácie o kvalite služieb
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti E-MAX INTERNET & IT s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Cenníku poskytovaných služieb pre vybraný produkt.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Kvalitatívne parametre pripojenia ako napríklad maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi/od užívateľa sa nachádzajú v Cenníku poskytovaných služieb pre vybraný produkt. Poskytovateľ neuplatňuje výšku mesačných dátových limitov (FUP) a neblokuje žiadnu službu.

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Štandartne sa používa politika upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Bez poplatku informácie
Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši pracovníci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakt